Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / AKTUALNOŚCI / Gmina Widawa
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 - Gmina Widawa - AKTUALNOŚCI - Urząd Gminy Widawa.

 

Pobierz PDF

Gmina Widawa

 
2017-07-12

Wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018

 

Wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018


w sprawie ustalenia prawa do:

 

 • świadczenia wychowawczego 500+

  będą przyjmowane od dnia

  1 sierpnia 2017 r.;

   

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  będą przyjmowane od dnia

  1 sierpnia 2017 r.;

   

 • świadczeń rodzinnych

  będą przyjmowane od dnia

  1 września 2017r.;

 

w siedzibie Urzędu Gminy Widawa

pok. 25 na II piętrze.

 

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 +, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnegona okres zasiłkowy 2017/2018, należy dołączyć m in.:

 

 • nakaz płatniczy za 2016 r. lub zaświadczenie właściwego organu gminy
  o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w roku 2016 r.;

 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę
  w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, Pit 11 za 2016 r. lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające wysokość utraconego dochodu);

 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany –
  w przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 (Pit 11 za 2016 r.);

 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za drugi miesiąc;

 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650,
  z późn. zm.);

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy –
  w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego
  o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Dodatkowo do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dołączyć należy:

 

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
  o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
  w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

 

 

 

 

 

 
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.